O projekcie

Powiat Lubański otrzymał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 3.5.) na realizację projektu: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”

Celem projektu  jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół w okresie od 1.08.2013 do 30.06.2015. Ten nowoczesny system wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli nakierowany jest na pracę ze szkołą, służy wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomaga w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Podstawowe założenia przyjęte dla nowego projektu są następujące:

 1. Wspomaganie jest adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele.
 2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań.
 3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
 4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia.

Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia przyniosą korzyści:

 1.  uczniom, którzy otrzymają wsparcie w rozwoju;
 2. szkołom, którym zostanie udzielone wsparcie w ich priorytetowych obszarach rozwojowych;
 3. nauczycielom, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-  wychowawczej.
 4. samorządom lokalnym, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy  szkół i przedszkoli oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

W ramach projektu organizowane są działania ułatwiające wprowadzenie nowego modelu doskonalenia nauczycieli, który polega na wspomaganiu pracy szkół – od diagnozy, przez planowanie i wdrażanie zmian, po ich ewaluację – oraz na prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia. Wspomaganie szkół prowadzone jest w projekcie na podstawie rocznego planu wspomagania. Realizacja tego planu opiera się na współpracy szkoły ze szkolnym organizatorem rozwoju edukacji (SORE) – osobą pełniącą rolę konsultanta i moderatora. Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) to osoba, która pracuje na rzecz szkoły (przedszkola) w ramach realizowanego projektu. Jej głównym zadaniem jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę oferty doskonalenia.

Zadania SORE:

 1.  pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły,
 2. pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju – współpraca z radą pedagogiczną,
 3. wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego),
 4. wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą),
 5. organizowanie zaplanowanych form wspomagania – we współpracy ze szkołą,
 6.  monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności,
 7. dokumentowanie podejmowanych działań,
 8.  przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania,
 9.  przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania,
 10.  przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej,
 11.  udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

 

 

W powiecie lubańskim w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 w realizacji RPW wspomagać szkoły i przedszkola będzie sześciu szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE).