Sieć nr 7: Multimedia na lekcjach przedmiotów humanistycznych

Informacja o koordynatorze sieci

Alina Jarosz – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu

 

Celem sieci współpracy i samokształcenia Multimedia na lekcjach przedmiotów humanistycznych”  jest poznanie nowych metod wykorzystywania multimediów na lekcjach przedmiotów humanistycznych, rozwiązywanie problemów, dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy zarówno za pośrednictwem platformy internetowej jak i spotkań członków sieci z ekspertami zewnętrznymi.

ROCZNY PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 Tytuł sieci: Multimedia na lekcjach przedmiotów humanistycznych

Liczba uczestników : 27

Cel ogólny sieci współpracy i samokształcenia:  Podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów humanistycznych w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej.
Cele Działania związane z realizacja celu Spotkanie/platforma

SPOTKANIE  I – WPROWADZAJĄCE

Cel ogólny : Uświadomienie zadań jakie będą realizowane w sieci współpracy i samokształcenia., integracja grupy oraz opracowanie  planu i harmonogramu pracy sieci.Cele szczegółowe :

 • Zapoznanie uczestników z instytucjami finansującymi oraz bezpośrednio zaangażowanymi w projekt.
 • Zapewnienie dobrej współpracy, integracja grupy.
 • Przekazanie uczestnikom spotkania informacji i wniosków z przeprowadzonej ankiety diagnozy potrzeb.
 • Uszczegółowienie potrzeb rozwojowych uczestników spotkania. Przygotowanie tematyki warsztatów.
 • Opracowanie szczegółowego rocznego planu pracy sieci ze wskazaniem celu ogólnego, celów szczegółowych oraz działań i potrzebnych materiałów samokształceniowych
 • Wyposażenie uczestników sieci w umiejętności poprawnego zakładania konta, logowania. Omówienie interfejsu platformy internetowej.
 • Uświadomienie uczestnikom zasad,  które wpływają na realizację indywidualnych potrzeb uczestników sieci.
Warsztaty z koordynatorem sieci:Prezentacja interesariuszy sieci współpracy i samokształcenia,  integracja grupy,  omówienie wyników ankiet online,  diagnoza potrzeb rozwojowych uczestników sieci,  przygotowanie rocznego planu pracy sieci z uwzględnieniem: celów, działań, potrzebnych pomocy,  Współpraca uczestników za pośrednictwem platformy internetowej, zasady – logowanie. Spotkanie, platforma

SPOTKANIE  II – Z EKSPERTEM

Cel ogólny : Podniesienie kompetencji nauczycieli  w zakresie wykorzystania materiałów multimedialnych dołączonych do podręczników( programy multimedialne, film, słuchowisko radiowe, eduROM i inne)Cele szczegółowe :

 • Zwiększenie kompetencji w zakresie wykorzystania materiałów multimedialnych dołączonych do podręczników.
 • Opracowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem materiałów dołączonych do podręczników.
 • Udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela .

 

Temat warsztatów z ekspertem:Praktyczne wykorzystanie zasobów materiałów multimedialnych dołączonych do podręczników. Warsztaty

SPOTKANIE  III  –

Z EKSPERTEM

Cel ogólny :  Zwiększenie  kompetencji nauczycieli w zakresie  wykorzystania  tablicy interaktywnej na lekcjach przedmiotów humanistycznych. Cele szczegółowe :

 • Poznanie możliwości tablicy interaktywnej i przykłady zastosowań.
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie obsługi tablicy interaktywnej .
 • Nabycie umiejętności prawidłowego montażu, podłączenia i instalacji oprogramowania tablicy interaktywnej.
 • Opracowanie scenariusza lekcji z zastosowaniem tablicy interaktywnej.
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na temat korzystania z tablic interaktywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy techniczne i sposoby ich pokonywania.

 

Temat warsztatów z ekspertem:Tablica interaktywnana lekcjach przedmiotów humanistycznych. Spotkanie

SPOTKANIE  IV  -

Z EKSPERTEM

Cel ogólny :  Poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie  wykorzystania zasobów Internetu: portale społecznościowe, fora internetowe, blogi jako współczesne media komunikacyjne.Cele szczegółowe :

 • Poszerzenie praktycznych umiejętności wykorzystania zasobów Internetu w wyszukiwaniu potrzebnych informacji.
 • Poznanie zasad korzystania z portali społecznościowych, forów internetowych i blogów oraz sposób ich wykorzystania w pracy z uczniem .
 • Nabycie umiejętności biegłego poruszania się po stronach internetowych przydatnych w pracy nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

 

Temat warsztatów  z ekspertem:Wykorzystanie zasobów Internetu na lekcjach przedmiotów humanistycznych: portale społecznościowe, blogi i fora jako współczesne media komunikacyjne. Spotkanie

SPOTKANIE  V – PODSUMOWANIE I EWALUACJA PRACY SIECI

Cel ogólny :  Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci współpracy i samokształcenia.Cele szczegółowe :

 • Zapoznanie z dorobkiem i efektami pracy sieci.
 • Ewaluacja pracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
 • Dyskusja na temat przyszłości i dalszych działań związanych z pracą sieci.

 

  Spotkanie z  koordynatorem sieci:Temat:

Prezentacja dorobku i efektów pracy sieci. Ewaluacja pracy w ramach sieci. Przyszłość i planowanie dalszych działań

 

Spotkanie

 

 INNE DZIAŁANIA UCZESTNIKÓW SIECI

Cele szczegółowe Działania związane z realizacja celu

Termin

Spotkanie/platforma Materiały wypracowane

KONSULTACJE, WARSZTATY, SPOTKANIA –

PRACA W GRUPACH W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

 • Wyposażenie uczestników sieci w umiejętność

poprawnego zakładania konta i logowania na platformie doskonaleniewsieci

Logowanie się na platformie internetowej Listopad/grudzień 2013 Platforma

Lista uczestników sieci

 • Podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania materiałów multimedialnych dołączonych do podręczników .

 

Opracowanie 2 scenariuszy lekcji z wykorzystaniem materiałów dołączonych do podręczników  Styczeń 2014 Platforma/spotkanie

Scenariusze lekcji

 • Poszerzenie kompetencji

w zakresie obsługi tablicy interaktywnej

 

Tworzenie prezentacji multimedialnej „Jak wykorzystać tablicę interaktywną na lekcjach przedmiotów humanistycznychDzielenie się wiedzą i doświadczeniami korzystania z  tablic interaktywnych. Marzec 2014 Platforma/ konsultacje

Prezentacja multimedialna

 • Poszerzenie kompetencji

w zakresie  wykorzystania zasobów Internetu oraz portali społecznościowych, forów internetowych, blogów jako platformy edukacyjnej

 Tworzenie netografii przydatnej w pracy nauczycieli Kwiecień 2014 Platforma/ konsultacje

Zbiór linków przydatnych w pracy nauczycieli humanistów

 • Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci współpracy i samokształcenia.
Stworzenie banku dobrych praktyk i pomysłów powstałych lub zrealizowanych w ramach sieci. Publikacja ewaluacji wyników sieci. Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań. Maj 2014 Platforma/ konsultacje

Prezentacja multimedialna przedstawiająca efekty pracy

Harmonogram pracy sieci współpracy i samokształcenia

Multimedia na lekcjach przedmiotów humanistycznych

(zgodny z rocznym planem pracy sieci)

 

Spotkania uczestników sieci:

 1. Listopad 2013 ( Spotkanie organizacyjne)
 2. Styczeń 2014    (Warsztaty z ekspertem)
 3. Marzec 2014    (Warsztaty z ekspertem)
 4. Kwiecień 2014 (Warsztaty z ekspertem)
 5. Maj 2014  (Spotkanie – podsumowanie i ewaluacja sieci)

Praca na platformie internetowej:

Listopad 2013 – czerwiec 2014

Warsztaty/konsultacje:

Grudzień 2013 – maj 2014  (spotkania w grupach)

 

SPRAWOZDANIE Z PIERWSZEGO SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

„ MULTIMEDIA NA LEKCJACH PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH’’

     W dniu 28 listopada 2013r. o godz. 14.30 w Sali Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia  „ Multimedia na lekcjach przedmiotów humanistycznych”.

Na spotkanie przybyło 27 nauczycieli szkół powiatu lubańskiego.

Na wstępie koordynator Pani Alina Jarosz przywitała przybyłych gości i zaprosiła do współpracy w ramach projektu „ Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”. Następnie wszyscy uczestnicy podpisali kontrakt opracowany na potrzeby realizacji zadań wynikających z projektu, wspomagający pracę w ramach sieci współpracy samokształcenia „ Multimedia na lekcjach przedmiotów humanistycznych”. W dalszej części spotkania koordynator przedstawił założenia pracy w sieci współpracy i samokształcenia oraz zapoznał nauczycieli z wynikami ankiet na podstawie których , w wyniku dyskusji fokusowej,  zostały wspólnie zaplanowane dalsze działania . Ustalono spotkania z ekspertami zewnętrznymi na temat:

1. Praktyczne wykorzystanie zasobów materiałów multimedialnych dołączonych do podręczników.

2.  Tablica interaktywna na lekcjach przedmiotów humanistycznych.

3.  Wykorzystanie zasobów Internetu na lekcjach przedmiotów humanistycznych:

portale  społecznościowe, blogi i fora jako platforma edukacyjna.

Ostatnim punktem spotkania było zalogowanie się na platformie doskonalenie w sieci i nabycie podstawowych umiejętności komunikacyjnych w zakresie korzystania z tej formy porozumienia między członkami sieci.

Na tym spotkanie zakończono.