Sieć nr 6: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny internet

Informacja o koordynatorze sieci

Krzysztof Dudek  – Informatyk, nauczyciel zawodowych przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu.

Sieć współpracy i samokształcenia „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet” to odpowiednia przestrzeń do podniesienia swoich kompetencji w zakresie zwiększenia efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w ramach zajęć dydaktycznych. Skierowana jest do nauczycieli różnych szkół i przedszkoli powiatu lubańskiego. Uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

 

Główne cele naszej sieci to:

 • Podniesienie kompetencji w zakresie rozpoznawania problemu multimedialnych patologii oraz pedagogizacji rodziców i dzieci związaną z uzależnieniem od Internetu.
 • Zwiększenie  kompetencji w zakresie  wykorzystania  tablicy interaktywnej na lekcjach (montaż, podłączenie, instalacja oprogramowania, archiwizacja).
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie  wiedzy o pracy grupowej w sieci Internet oraz wykorzystania narzędzi do pracy grupowej(np. Google).

 

Uczestnicząc w warsztatach, spotkaniach oraz pracy na platformie internetowej chcemy również osiągnąć dodatkowe cele:

 • Nabycie wiedzy o regulacjach prawnych związanych z prawem autorskim, ochroną danych osobowych i legalnością oprogramowania
 • Nabycie wiedzy o ochronie antywirusowej, zabezpieczeniach  i konfiguracji systemu komputerowego.
 • Wyposażenie nauczycieli w  wiedzę  i umiejętności w zakresie pozyskiwania darmowego oprogramowania, które można wykorzystać na zajęciach edukacyjnych
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie posługiwania się  różnymi urządzeniami multimedialnymi, które można wykorzystać w pracy nauczyciela.
 • Poszerzenie praktycznych umiejętności w tworzeniu prezentacji multimedialnych
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w tworzeniu stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS.

Sieć współpracy i samokształcenia to doskonały sposób na własny rozwój i pokonanie wszelkich barier zawodowych  związanych  z różnymi etapami edukacyjnymi.

ROCZNY PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

Tytuł sieci: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet

Liczba uczestników : 28

Cel ogólny sieci współpracy i samokształcenia:  Zwiększenie efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w ramach zajęć dydaktycznych.
Cele Działania związane z realizacja celu Spotkanie/platforma

SPOTKANIE  I – WPROWADZAJĄCE

Cel ogólny : Uświadomienie zadań jakie będą realizowane w sieci współpracy i samokształcenia., integracja grupy oraz opracowanie  planu i harmonogramu pracy sieci.Cele szczegółowe :

 • Zapoznanie uczestników z instytucjami finansującymi oraz bezpośrednio zaangażowanymi w projekt.
 • Zapewnienie dobrej współpracy, integracja grupy.
 • Przekazanie uczestnikom spotkania informacji i wniosków z przeprowadzonej ankiety diagnozy potrzeb.
 • Uszczegółowienie potrzeb rozwojowych uczestników spotkania. Przygotowanie tematyki warsztatów.
 • Opracowanie szczegółowego rocznego planu pracy sieci ze wskazaniem celu ogólnego, celów szczegółowych oraz działań i potrzebnych materiałów samokształceniowych
 • Wyposażenie uczestników sieci w umiejętności poprawnego zakładania konta, logowania. Omówienie interfejsu platformy internetowej.
 • Uświadomienie uczestnikom zasad,  które wpływają na realizację indywidualnych potrzeb uczestników sieci.
Warsztaty z koordynatorem sieci:Prezentacja interesariuszy sieci współpracy i samokształcenia,  integracja grupy,  omówienie wyników ankiet online,  diagnoza potrzeb rozwojowych uczestników sieci,  przygotowanie rocznego planu pracy sieci z uwzględnieniem: celów, działań, potrzebnych pomocy.  Współpraca uczestników za pośrednictwem platformy internetowej, zasady – logowanie. Spotkanie, platforma

SPOTKANIE  II – Z EKSPERTEM

Cel ogólny : Podniesienie kompetencji w zakresie definiowania i rozpoznawania problemu multimedialnych patologii oraz pedagogizacji rodziców i dzieci w w/w zakresie.Cele szczegółowe :

 • Poznanie przyczyn i zdefiniowanie cyberprzemocy.
 • Określenie form zjawiska cyberprzemoc.
 • Nabycie umiejętności reagowania na cyberprzemocy.
 • Profilaktyka cyberprzemocy – bezpieczeństwo w sieci.
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie   pedagogizacji rodziców i dzieci związanych z cyberprzemocą.
 • Jak rozpoznać i przeciwdziałać uzależnieniu do Internetu?
 1. Temat warsztatów z ekspertem:

Multimedialne patologie:

cyberprzemoc, uzależnienie od Internetu.

Warsztaty

SPOTKANIE  III  –

Z EKSPERTEM

Cel ogólny :  Zwiększenie  kompetencji w zakresie  wykorzystania  tablicy interaktywnej na lekcjach (montaż, podłączenie, instalacja oprogramowania, archiwizacja). Cele szczegółowe :

 • Poznanie możliwości tablic interaktywnych i przykłady zastosowań
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie posługiwania się oprogramowaniem wykorzystywanym w pracy z tablicą interaktywną.
 • Nabycie umiejętności prawidłowego montażu, podłączenia i instalacji oprogramowania tablicy interaktywnej, zwrócenie uwagi na problemy techniczne i sposoby ich pokonywania.
 • Zapoznanie się z możliwościami archiwizacji i późniejszego udostępniania efektów pracy podczas lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
 1. Temat warsztatów z ekspertem:

Tablice interaktywna:

montaż, typowe zastosowania, wykorzystanie tablicy do uruchamiania dowolnych programów, telekonferencje.

Warsztaty

SPOTKANIE  IV  -

Z EKSPERTEM

Cel ogólny :  Poszerzenie kompetencji w zakresie  wiedzy o pracy grupowej w sieci Internet oraz wykorzystania narzędzi do pracy grupowej(np. Google).Cele szczegółowe :

 • Poszerzenie praktycznych umiejętności wykorzystania narzędzi do pracy grupowej w sieci Internet na przykładzie narzędzi Google.
 • Poznanie zasad korzystania z portali społecznościowych, forów internetowych i blogów.
 • Nabycie ogólnej wiedzy o tworzeniu i zarządzaniu stroną WWW.

 

 1. Temat warsztatów z ekspertem:

Praca grupowa w sieci Internet. Portale społecznościowe, blogi i fora jako współczesne media komunikacyjne.

Warsztaty

SPOTKANIE  V – PODSUMOWANIE I EWALUACJA PRACY SIECI

Cel ogólny :  Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci współpracy i samokształcenia.Cele szczegółowe :

 • Zapoznanie z dorobkiem pracy sieci.
 • Ewaluacja pracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
 • Dyskusja na temat przyszłości i dalszych działań związanych z pracą sieci.

 

  Spotkanie z koordynatorem sieci:Temat:

Prezentacja dorobku pracy sieci. Ewaluacja pracy w ramach sieci. Przyszłość i planowanie dalszych działań

 

Spotkanie

INNE DZIAŁANIA UCZESTNIKÓW SIECI

Cele szczegółowe Działania związane z realizacja celu

Termin realizacji

Spotkanie /platforma

Materiały wypracowane

KONSULTACJE, WARSZTATY, SPOTKANIA –

PRACA W GRUPACH W ZALEŻNOŚCI OD PPOTRZEB

 • Nabycie wiedzy o regulacjach prawnych związanych z prawem autorskim i legalnością oprogramowania
Forum dyskusyjne sieci Listopad 2013 – czerwiec 2014 Platforma Linki do zasobów internetowych  związanych z prawem autorskim i legalnością oprogramowania.
 • Nabycie wiedzy o ochronie antywirusowej, zabezpieczeniach  i konfiguracji systemu komputerowego.
Warsztaty i forum dyskusyjne sieciPraktyczna konfiguracja systemu komputerowego. Kwiecić 2014 Konsultacje/warsztaty Instrukcja podstawowego zabezpieczeniaKomputera.
 • Wyposażenie nauczycieli w  wiedzę  i umiejętności w zakresie pozyskiwania darmowego oprogramowania, które można wykorzystać na zajęciach edukacyjnych
Warsztaty i forum dyskusyjne sieciWspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z TiK Styczeń 2013 – luty 2014 Konsultacje/warsztaty Netografia darmowych programów.
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie posługiwania się  różnymi urządzeniami multimedialnymi, które można wykorzystać w pracy nauczyciela.
Warsztaty i forum dyskusyjne sieciIntegracja mediów elektronicznych – prezentacja różnych urządzeń multimedialnych Marzec 2013 Konsultacje/warsztaty Podstawowa Instrukcja podłączenia rzutnika, tablicy interaktywnej  i wizualizera.
 • Poszerzenie praktycznych umiejętności w tworzeniu prezentacji multimedialnych
Warsztaty i forum dyskusyjne sieciZasady tworzenia prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi) Grudzień 2013 Konsultacje/warsztaty Prezentacja multimedialna.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w tworzeniu stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS.
Warsztaty i forum dyskusyjne sieciTworzenie strony WWW z wykorzystaniem systemu Joomla Maj 2014 Konsultacje/warsztaty Prezentacja multimedialna.

 

 

 

 

 

Harmonogram pracy sieci współpracy i samokształcenia

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet

(zgodny z rocznym planem pracy sieci)

Spotkania uczestników sieci:

 1. Listopad 2013 ( Spotkanie organizacyjne)
  1. Styczeń 2014       (Warsztaty z ekspertem)
  2. Marzec 2014        (Warsztaty z ekspertem)
  3. Kwiecień 2014     (Warsztaty z ekspertem)
  4. Maj 2014           (Spotkanie – podsumowanie i ewaluacja sieci)

Praca na platformie internetowej:

 1. Listopad 2013 – czerwiec 2014

Warsztaty/konsultacje:

 1. Grudzień 2013 – maj 2014  (spotkania w grupach)

 

SPRAWOZDANIE

Z PIERWSZEGO SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

„Praca z nowoczesnymi technologiami – bezpieczny Internet”

            22 listopada 2013r. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne – inaugurujące pracę sieci współpracy i samokształcenia: „Praca z nowoczesnymi technologiami – bezpieczny Internet”. Na spotkanie przybyli nauczyciele szkół i przedszkoli, którzy uczestniczą w projekcie realizowanym przez Powiat Lubański: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”.

Zgodnie z planem spotkania po przywitaniu, uczestnicy zostali zapoznani z interesariuszami sieci współpracy i samokształcenia, instytucjami finansującymi oraz bezpośrednio zaangażowanymi w projekt.

Koordynator sieci w formie prezentacji multimedialnej przekazał uczestnikom spotkania informacje i wnioski z przeprowadzonej ankiety diagnozy potrzeb.

W sesji II spotkania nauczyciele po zapoznaniu się z analizą ankiet, dyskusji na forum, dookreślili potrzeby i wspólnie zostały opracowane trzy podstawowe cele jakie należy realizować w ramach działalności sieci:

 • podniesienie kompetencji w zakresie rozpoznawania problemu multimedialnych patologii oraz pedagogizacji rodziców i dzieci związaną z uzależnieniem od Internetu;
 • zwiększenie  kompetencji w zakresie  wykorzystania  tablicy interaktywnej na lekcjach (montaż, podłączenie, instalacja oprogramowania, archiwizacja);
 • poszerzenie kompetencji w zakresie  wiedzy o pracy grupowej w sieci Internet oraz wykorzystania narzędzi do pracy grupowej(np. Google).

W następnej sesji zajęć uczestnicy określili swoje oczekiwania wobec uczestnictwa w tej formie wsparcia jaką jest sieć współpracy i samokształcenia. Stworzyli podstawy szczegółowego rocznego planu pracy sieci z wyszczególnieniem celu ogólnego, celów szczegółowych oraz działań i potrzebnych materiałów samokształceniowych.

Została również sprecyzowana tematyka kolejnych spotkań sieci:

 • multimedialne patologie: cyberprzemoc, uzależnienie od Internetu - warsztaty z ekspertem;
 • tablice interaktywne: montaż, typowe zastosowania, wykorzystanie tablicy do uruchamiania dowolnych programów, telekonferencjewarsztaty z ekspertem;
 • praca grupowa w sieci Internet, portale społecznościowe, blogi i fora jako współczesne media komunikacyjnewarsztaty z ekspertem.

Ponieważ warunkiem  pracy  w sieci jest aktywność i wymiana doświadczeń, nie tylko podczas spotkań bezpośrednich, ale również  na platformie internetowej, dlatego koordynator sieci w sesji IV spotkania, scharakteryzował interfejs platformy internetowej „doskonaleniewsieci.pl” ze szczególnym podkreśleniem na umiejętności poprawnego zakładania konta, pierwszego logowania oraz modyfikację własnego profilu. W ramach ćwiczeń praktycznych kilku uczestników sieci samodzielnie założyło własne konta na platformie internetowej.

Pierwsze spotkanie przyniosło oczekiwane efekty. Nauczyciele chętnie i aktywnie brali udział w zajęciach z pozytywnym nastawieniem i życzliwością do siebie i samego projektu.

 

Krzysztof Dudek – koordynator sieci współpracy i samokształcenia- „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet”