Sieć nr 5: Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole

Informacja o koordynatorze sieci

Beata Bodziona – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia – Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – Bezpieczeństwo w szkole; została utworzona z uwagi na potrzebę poszerzenia wiedzy nauczycieli, opracowania skutecznego planu profilaktyki dotyczącej coraz większej grupy uczniów i trudności z radzeniem sobie z w/w problemem przez rodziców uczniów.

Zakres działania sieci obejmuje również problematykę radzenia sobie z agresją i niewłaściwym zachowaniem  uczniów wobec rówieśników i nauczycieli. Uczestnicy będą pogłębiać swoją wiedzę, nabywać nowe kompetencje i doświadczenia, a także dzielić się swoimi metodami pracy i doświadczeniami w zakresie skutecznego radzenia sobie z uczniami w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole. W  doskonaleniu kompetencji uczestników pomocni  będą zaproszeni eksperci – praktycy, pracujący na co dzień z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze, którzy poprzez dzielenie się z uczestnikami sieci swoją wiedzą specjalistyczną i doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą pomogą grupie wypracować własne programy naprawcze, scenariusze zajęć z dziećmi oraz pomocne materiały do pracy z rodzicami uczniów.

Adresatem zajęć  sieci współpracy i samokształcenia: Jak radzić sobie ze szkolna absencja? – Bezpieczeństwo w szkole; są chętni nauczyciele i pedagodzy placówek oświatowych z terenu powiatu lubańskiego.

 

Sprawozdanie koordynatora z pierwszego spotkania z uczestnikami sieci : Jak Radzić sobie ze szkolną absencją? – Bezpieczeństwo w szkole.

       Pierwsze spotkanie uczestników sieci odbyło się w siedzibie PCE w Lubaniu, 26.11.2013r.

Celem spotkania, które prowadził w całości koordynator sieci, było rozpoznanie potrzeb rozwojowych uczestników w/w sieci.

Na początku spotkania nastąpiła krótka prezentacja koordynatora i uczestników. Przeprowadzono zabawę integrującą przybyłych na spotkanie pedagogów i nauczycieli. Sporządzono kontrakt grupowy, w którym zawarto ustalenia dotyczące pracy grupy na spotkaniach i na platformie internetowej.

Następnie koordynator przedstawił przygotowaną prezentację multimedialną dotyczącą zasad działania sieci współpracy i samokształcenia oraz określającą rolę i zadania koordynatora sieci.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja i omówienie wyników ankiet, które przed spotkaniem wypełniali uczestnicy sieci – online.

Po krótkie przerwie koordynator przedstawił diagnozę potrzeb rozwojowych wynikających z opracowania ankiet otrzymanych od uczestników i od dyrektorów wybranych placówek.   

Wspólnie ustalono tematykę trzech kolejnych spotkań z ekspertami zewnętrznymi, uwzględniając potrzeby i propozycje nauczycieli. Prowadzący spotkanie koordynator poprosił zebranych nauczycieli o propozycje działań, potrzebnych pomocy i celów, które będą uwzględnione w rocznym planie pracy sieci.

Na prośbę nauczycieli uczestniczących w  pierwszym spotkaniu sieci ustalono, że zakres działania sieci obejmie również problematykę radzenia sobie z agresją i niewłaściwym zachowaniem  uczniów wobec rówieśników i nauczycieli. Uczestnicy będą pogłębiać swoją wiedzę, nabywać nowe kompetencje i doświadczenia, a także dzielić się swoimi metodami pracy i doświadczeniami w zakresie skutecznego radzenia sobie z uczniami w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole.

Po kolejnej przerwie nastąpiła prezentacja i omówienie zasad współpracy na platformie internetowej. Zalogowano kilkoro uczestników na platformie, inni zobowiązali się do samodzielnego logowania po spotkaniu.

Na zakończenie spotkania koordynator sieci poprosił uczestników o informacje zwrotne, sugestie do dalszej współpracy i podsumował najważniejsze informacje, które przekazano na pierwszym, wspólnym szkoleniu.

                                                                                           Koordynator Beata Bodziona