Sieć nr 4: Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

Informacja o koordynatorze sieci

Bożena Charkiewicz – nauczyciel matematyki i wychowawca w Gimnazjum nr 3 w Lubaniu.

 

Oferta sieci kierowana jest  do nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych dostrzegających potrzebę nabycie lub zwiększenia kompetencji w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie uczenia  matematyki. Celem  sieci jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie  wsparcia dziecka w uczeniu się  matematyki, rozwiązywanie problemów, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy zarówno za pośrednictwem platformy internetowej jak i spotkań członków sieci z ekspertami zewnętrznymi.

            „ Zachęcam do udziału i  pracy w sieci, jest to metoda wspierająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami. Otrzymujemy nowe możliwości pozyskiwania potrzebnej nam wiedzy i pomocy w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.”

Koordynator: Bożena Charkiewicz

ROCZNY PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

Tytuł sieci: „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki ?”

Liczba uczestników : 28

Cel ogólny sieci współpracy i samokształcenia  zwiększenie kompetencji nauczycieli w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie  wsparcia dziecka w uczeniu się  matematyki.
Cele Działania związane z realizacja celu Spotkanie/platforma

SPOTKANIE  I – WPROWADZAJĄCE

Cel ogólny : Uświadomienie zadań jakie będą realizowane w sieci współpracy i samokształcenia., integracja grupy oraz opracowanie  planu i harmonogramu pracy sieci.Cele szczegółowe :

 • Zapoznanie uczestników z instytucjami finansującymi oraz bezpośrednio zaangażowanymi w projekt.
 • Zapewnienie dobrej współpracy, integracja grupy.
 • Przekazanie uczestnikom spotkania informacji i wniosków z przeprowadzonej ankiety diagnozy potrzeb.
 • Uszczegółowienie potrzeb rozwojowych uczestników spotkania. Przygotowanie tematyki warsztatów.
 • Opracowanie szczegółowego rocznego planu pracy sieci ze wskazaniem celu ogólnego, celów szczegółowych oraz działań i potrzebnych materiałów samokształceniowych
 • Wyposażenie uczestników sieci w umiejętności poprawnego zakładania konta, logowania. Omówienie interfejsu platformy internetowej.
 • Uświadomienie uczestnikom zasad,  które wpływają na realizację indywidualnych potrzeb uczestników sieci.
Warsztaty z koordynatorem sieci:Prezentacja interesariuszy sieci współpracy i samokształcenia,  integracja grupy,  omówienie wyników ankiet online,  diagnoza potrzeb rozwojowych uczestników sieci,  przygotowanie rocznego planu pracy sieci z uwzględnieniem: celów, działań, potrzebnych pomocy,  Współpraca uczestników za pośrednictwem platformy internetowej, zasady – logowanie. Spotkanie

SPOTKANIE  I I– Z EKSPERTEM

Cel ogólny :  Podniesienie kompetencji nauczycieli  w zakresie technik nauczania  i uczenia się oraz metod motywowania uczniów do nauki matematyki.Cele szczegółowe :

 • Zwiększenie kompetencji nauczycieli  w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania.
 • Nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu ( uczeń zdolny, uczeń z problemami, koncentracja na zajęciach, systematyczna praca, zadania domowe).
 • Stymulowanie dziecka poprzez gry i zabawy matematyczne do lepszego przyswajania treści matematycznych.
 • Prezentacja efektywnych sposobów na wprowadzanie pojęć matematycznych. Rozumienie i stosowanie ich przez dzieci.
 • Poszerzenie warsztatu pracy w zakresie metod aktywizujących na lekcjach matematyki.
 1. Temat warsztatów z ekspertem:

 Techniki uczenia się i metody motywujące uczniów do nauki matematyki na wszystkich etapach kształcenia.

 

 

Warsztaty

SPOTKANIE III -Z EKSPERTEM

Cel ogólny :  Utworzenie i wdrożenie efektywnego systemu pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki.Cele szczegółowe : 

 • Omówienie metod rozpoznawania i diagnozowania trudności w uczeniu się matematyki.
 • Zwiększanie kompetencji w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z orzeczeniami z PPP ( rozpoznawanie i metody pracy z dzieckiem z dyskalkulią).
 • Dobór  pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem z trudnościami.
 • Opracowanie technik i metod pracy z uczniem nadpobudliwym i agresywnym.
 • Wspomaganie rodziców uczniów z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych.
 1. Temat warsztatów z ekspertem:

 

Praca z uczniem z trudnościami na wszystkich etapach kształcenia.

 

 

Warsztaty

SPOTKANIE  I V-

Z EKSPERTEM

Cel ogólny :  Utworzenie i wdrożenie efektywnego systemu pracy z uczniem zdolnymCele szczegółowe :

 • Zapewnienie uzdolnionemu dziecku właściwej opieki i wsparcia na lekcjach matematyki.
  • Omówienie i opracowanie technik i metod pracy z uczniem zdolnym.
  • Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym.
  • Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych w stymulowaniu rozwoju ucznia zdolnego.
  • Wspomaganie rodziców ucznia zdolnego.

 

 1. Temat warsztatów z ekspertem:

 

Praca z uczniem zdolnym na wszystkich etapach kształcenia.

 

Warsztaty

SPOTKANIE  V – PODSUMOWANIE I EWALUACJA PRACY SIECI

Cel ogólny :  Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci współpracy i samokształcenia.Cele szczegółowe :

 • Zapoznanie z dorobkiem  pracy sieci.
 • Ewaluacja pracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
 • Dyskusja na temat przyszłości i dalszych działań związanych z pracą sieci.

 

  Spotkanie z koordynatorem sieci:Temat:  Prezentacja dorobku i owoców pracy sieci. Ewaluacja pracy w ramach sieci. Przyszłość i planowanie dalszych działań

 

Spotkanie

 

 

INNE DZIAŁANIA UCZESTNIKÓW SIECI

Cele szczegółowe Działania związane z realizacja celu Termin realizacji Spotkanie/platforma Wypracowane materiały

KONSULTACJE, WARSZTATY, SPOTKANIA –

PRACA W GRUPACH W ZALEŻNOŚCI OD PPOTRZEB

 • Wyposażenie uczestników sieci w umiejętność poprawnego zakładania  i logowania na platformie „doskonaleniewsieci”.
Logowanie się na platformie internetowej Listopad/grudzień 2013 Platforma Lista zalogowanych uczestników
 • Wykorzystanie gier i zabaw matematycznych podczas zajęć z uczniami.
Przykłady dobrej praktyki: propozycje, opisy, komentarze gier i zabaw wspierających uczniów w uczeniu się matematyki. Grudzień 2013/ styczeń 2014 Platforma Katalog gier i zabaw matematycznych
 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela –   książki z zakresu  matematyki w pracy nauczyciela.
Dyskusja: Jakie książki warto mieć do własnego użytku   ( opinie, komentarze, spis, tytuł, redaktor, wydawnictwo) Grudzień 2013/ styczeń 2014 Platforma Spis książek
 • Ćwiczenia wzmacniające koordynację i współpracę obu półkul mózgowych w celu stymulacji funkcji poznawczych dziecka na zajęciach matematyki.
 Przykład dobrej praktyki: propozycje, opisy, komentarze ćwiczeń wspomagających. Grudzień 2013/ styczeń 2014 Platforma Katalog ćwiczeń wspomagających
 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w materiały metodyczne w pracy z uczniem z trudnościami w opanowywaniu treści matematycznych.
Dzielenie się pomysłami metodycznymi związanymi z nauczaniem matematyki: ciekawe artykuły, programy multimedialne, propozycje projektów przedmiotowych . Luty/ marzec 2014 Platforma Zbiór materiałów metodycznych
 • Zasady, kryteria wyboru podręczników do nauki matematyki. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przy wyborze podręczników szkolnych .
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przy wyborze podręczników szkolnych .   Luty/ marzec 2014 Platforma Spis „dobrych wskazówek”; ankieta
 • Korzystanie z tablicy interaktywnej w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności.
Dzielenie się spostrzeżeniami z zakresu korzystania tablicy interaktywnej na zajęciach z uczniami. Zgłoszenia chętnych do warsztatów z zakresu obsługi tablicy interaktywnej. Kwiecień/ maj 2014 Platforma Scenariusze zajęć

 

Harmonogram pracy sieci współpracy i samokształcenia

„Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?”

 (zgodny z rocznym planem pracy sieci)

 

Spotkania uczestników sieci:

 1. Listopad 2013 ( Spotkanie organizacyjne)
 2. Styczeń 2014    (Spotkanie/warsztaty z ekspertem)
 3. Marzec 2014    (Spotkanie/warsztaty z ekspertem)
 4. Maj 2014           (Spotkanie/warsztaty z ekspertem)
 5. Maj 2014           (Spotkanie – podsumowanie i ewaluacja sieci)

Praca na platformie internetowej:

Listopad 2013 – czerwiec 2014

 

Sprawozdanie koordynatora z pierwszego spotkania z uczestnikami sieci :

„Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?”.

          Pierwsze spotkanie uczestników sieci odbyło się w siedzibie PCE w Lubaniu, 21.11.2013r. W spotkaniu wzięło udział dwudziestu ośmiu nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum powiatu lubańskiego. Czterech nauczycieli ze szkoły podstawowej z Platerówki usprawiedliwiło swoją nieobecność ze względu na jednocześnie odbywające się  zebranie z rodzicami. Nieobecność swoją usprawiedliwił również jeden nauczyciel ze szkoły podstawowej nr 3 w Lubaniu, ze względu na stan zdrowia.

Celem spotkania, które prowadził w całości koordynator sieci, było rozpoznanie potrzeb rozwojowych uczestników w/w sieci.

Na początku spotkania nastąpiła krótka prezentacja koordynatora i uczestników. Omówiono zasady współpracy grupy na spotkaniach i na platformie internetowej. Następnie koordynator przedstawił przygotowaną prezentację multimedialną wyjaśniającą co to jest sieć współpracy    i samokształcenia,  zasady jej działania oraz określającą rolę i zadania koordynatora sieci.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja i omówienie wyników ankiet, które przed spotkaniem wypełniali uczestnicy sieci – online.

Po krótkie przerwie koordynator przedstawił diagnozę potrzeb rozwojowych wynikających z opracowania ankiet otrzymanych od uczestników i od dyrektorów wybranych placówek.

Wspólnie ustalono tematykę trzech kolejnych spotkań z ekspertami zewnętrznymi, uwzględniając potrzeby i propozycje nauczycieli. Określono trzy cle główne i cele szczegółowe do każdego z tematów. Uczestnicy ustalili wstępnie terminy następnych spotkań (styczeń, marzec, maj). W czasie dyskusji zwrócono uwagę na wymagania uczestników w stosunku do  ekspertów zewnętrznych. Proszono aby na spotkaniach nie było samej teorii ale przede wszystkim praktyczne rozwiązania problemów na wszystkich etapach edukacji. Następnie  omówiono zasady współpracy na platformie internetowej gdzie uczestnicy będą pogłębiać swoją wiedzę, nabywać nowe kompetencje i doświadczenia, a także dzielić się swoimi metodami  i doświadczeniami w zakresie pracy nauczyciela. Podano kilka propozycji do działań  na platformie internatowej. Koordynator zaprezentował sposób logowania się na platformie i zalogował kilkoro uczestników , inni zobowiązali się do samodzielnego logowania po spotkaniu.

Na zakończenie spotkania koordynator sieci poprosił uczestników o informacje zwrotne, sugestie do dalszej współpracy i podsumował najważniejsze informacje, które przekazano na pierwszym, wspólnym szkoleniu.

 

Koordynator: Bożena Charkiewicz