Sieć nr 3: Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

Informacja o koordynatorze sieci

Janina Hładyk – nauczyciel w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Siekierczynie

 

Sprawozdanie z pierwszego spotkania sieci doskonalenia i współpracy  „Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”

Pierwsze spotkanie uczestników sieci doskonalenia i współpracy „Doświadczenia  i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych” odbyło się 27 listopada 2013r. Spotkanie prowadziła koordynator sieci Janina Hładyk. Udział w nim wzięło 24 nauczycieli z różnych placówek oświatowych naszego powiatu: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wśród nich byli nauczyciele uczący wszystkich przedmiotów przyrodniczych. Spotkanie rozpoczęło się od poznania i integracji uczestników sieci.

Następnie koordynator przybliżył wszystkim ideę sieciowania, cele i zasady pracy sieci z uwzględnieniem dwóch płaszczyzn jej działania, tj. spotkań bezpośrednich i platformy informatycznej.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawianie wyników diagnozy potrzeb uczestników sieci, badanych za pomocą anonimowej ankiety. Wyniki te były podstawą do ustalenia  kluczowych potrzeb i oczekiwań nauczycieli.

Na  podstawie wyników diagnozy nauczyciele w czasie pracy w grupach, opracowali cele główne i szczegółowe pracy sieci. Zaproponowali również działania związane z realizacja celów.  Następnie w wyniku dyskusji  dokonano ujednolicenia i doprecyzowania celów.

Za najważniejsze uznano:

  • Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie metodyki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem doświadczeń i eksperymentów.
  • Poszerzenie umiejętności praktycznego zastosowania doświadczeń  i eksperymentów w  praktyce szkolnej.
  • Zwiększenie kompetencji wykorzystania  Technologii Informacyjnej  i Komunikacyjnej na zajęciach przedmiotów przyrodniczych.

W ostatnim punkcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z platformą informatyczną oraz sposobem rejestracji i logowania na platformie „doskonaleniewsieci.pl”.

Koordynator sieci Janina Hładyk