Sieć nr 2: Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Informacja o koordynatorze sieci

Małgorzata Grzesiak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu

 

Informacja o  sieci: Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Pakiet Rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej reguluje sposób organizacji kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowa formuła organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jak najbliżej dziecka, w środowisku jego nauczania i wychowania pozwoli na indywidualne spojrzenie na każdego ucznia i odkrycie jego talentów oraz zainteresowań, a także na lepsze dostrzeżenie trudności i  problemów , z którymi nie potrafi sobie poradzić. Istotną kwestią jest także udzielenie wsparcia dzieciom na każdym etapie kształcenia odpowiednio do jego potrzeb i możliwości.

Przygotowane regulacje prawne zobowiązują dyrektorów przedszkoli i szkół do zapoznania się , dobrego ich zrozumienia oraz wdrożenia, co da każdemu dziecku szansę na  dostosowaną do jego potrzeb edukację.

Dlatego bardzo ważna jest w tym wszystkim rola dyrektora, który stał się realizatorem rekomendacji i ustaleń zespołu nauczycieli i  specjalistów pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Celem pracy sieci współpracy i samokształcenia w omawianym obszarze jest:

  • Wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci
  • Nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami i przedszkolami
  • Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie.
  • Poszerzenie kompetencji uczestników.
  • Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników w swoich placówkach
  • Pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia zaproszonych ekspertów.

Liczę, że wypracowane  nowe rozwiązania pozwolą poświęcić większą uwagę nie tylko na  pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności, ale także określić ich zdolności i perspektywy dalszego kształcenia.

Zapraszam do współpracy :     Koordynator sieci Małgorzata Grzesiak