Sieć nr 1: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły

 

Informacje o koordynatorze sieci

Cezariusz Rudyk – nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny , dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

 

ROCZNY PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Tytuł sieci: ROLA DYREKTORA W PROMOCJI I BUDOWANIU WIZERUNKU SZKOŁY

Liczba uczestników : 14

Cel ogólny sieci współpracy i samokształcenia:  Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół w zakresie budowania wizerunku szkoły
Cele Działania związane z realizacja celu Spotkanie/platforma

SPOTKANIE  I – WPROWADZAJĄCE

Cel ogólny : Uświadomienie zadań jakie będą realizowane w sieci współpracy i samokształcenia., integracja grupy oraz opracowanie  planu i harmonogramu pracy sieci.Cele szczegółowe :

 • Zapoznanie uczestników z instytucjami finansującymi oraz bezpośrednio zaangażowanymi w projekt.
 • Zapewnienie dobrej współpracy, integracja grupy.
 • Przekazanie uczestnikom spotkania informacji i wniosków z przeprowadzonej ankiety diagnozy potrzeb.
 • Uszczegółowienie potrzeb rozwojowych uczestników spotkania. Przygotowanie tematyki warsztatów.
 • Opracowanie szczegółowego rocznego planu pracy sieci z zskazaniem celu ogólnego, celów szczegółowych oraz działań i potrzebnych materiałów samokształceniowych
 • Wyposażenie uczestników sieci w umiejętności poprawnego zakładania konta, logowania. Omówienie interfejsu platformy internetowej.

 

Warsztaty z koordynatorem sieci:Prezentacja interesariuszy sieci współpracy i samokształcenia,  integracja grupy,  omówienie wyników ankiet online,  diagnoza potrzeb rozwojowych uczestników sieci,  przygotowanie rocznego planu pracy sieci z uwzględnieniem: celów, działań, potrzebnych pomocy.  Współpraca uczestników za pośrednictwem platformy internetowej, zasady – logowanie. Spotkanie, platforma

SPOTKANIE  II  –

Z EKSPERTEM

Cel ogólny :  Zwiększenie  kompetencji dyrektorów w zakresie  przygotowania wystąpień publicznychCele szczegółowe :1)      Zdobycie umiejętności mówienia w sposób przyciągający uwagę ,dynamiczny, wyrazisty obrazowy i wzbudzający emocje

2)      Zdobycie umiejętności  radzenia sobie z tremą i przekserowania jej w motywację,

3)      Zdobycie umiejętności  dopasowania przebiegu  swojego wystąpienia do potrzeb audytorium

 1. Temat warsztatów :

Sztuka autoprezentacji

Wykorzystanie  kamery, jako efektywnego narzędzia ukazującego istotę i sztukę autoprezentacji.

 • Mini – wykłady
 • Ćwiczenia
 • Dyskusje moderowane przez trenera
 • Energizery, icebreakery
 • Studium przypadku
 • Praca indywidualna, w parach i grupach
 • Obserwacja, feedback
 • Formy kreatywne: metafory, cytaty, praca z przestrzenią
Warsztaty

SPOTKANIE  III  -

Z EKSPERTEM

Cel ogólny :  Podniesienie kompetencji dyrektorów w zakresie budowania wizerunku  zewnętrznego szkoły:Cele szczegółowe :1)       podniesienie kompetencji pracowników szkoły w zakresie marketingu i PR

2)       opracowanie i wdrażanie strategii marketingowego zarządzania szkołą

3)       wzmocnienie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego szkoły

 

 

Temat warsztatów 2:Wizerunek zewnętrzy szkoły – wykorzystanie nowoczesnych technologii w promowaniu szkołyOferta kierowana jest szczególnie do szkół, w których stwierdzono, że np.:

 • do szkoły zapisuje się coraz mniej uczniów
 • szkoła nie wyróżnia się niczym spośród innych szkół
 • nie upowszechnia się proponowanej oferty edukacyjnej w wystarczająco skuteczny sposób
 • otoczenie zewnętrze jest mało aktywne i zaangażowane na rzecz szkoły
 • pracownicy w niskim stopniu identyfikują się z działaniami szkoły
 • istnieje potrzeba wyposażenia nauczycieli i pracowników szkoły w kompetencje związane z marketingowym myśleniem i działaniem, gdyż efekty ich pracy są mało widoczne i tym samym niedoceniane przez otoczenie zewnętrzne
Warsztaty

SPOTKANIE IV –

Z EKSPERTEM

Cel ogólny : Zapoznanie uczestników szkolenia z potrzebami działań w obszarze budowania wizerunku placówki oświatowej.Cele szczegółowe :

 • Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat poszczególnych elementów marketingu oraz sposobów ich wykorzystania w odniesieniu do budowania wizerunku placówki oświatowej.
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę oraz umiejętności budowania dobrego wizerunku – krok po kroku.
 • Zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie doboru działań promocyjnych adekwatnych do potrzeb oraz sytuacji danej placówki oświatowej.

 

Temat warsztatów :  3.Jak zarządzać wizerunkiem placówki oświatowej i jak ją promować?Program warsztatów :

 

 • Wizerunek i jego funkcje,
 • Kluczowe pojęcia dla budowania wizerunku: tożsamość marki i wizerunek marki,
 • Analiza podstawowych elementów  marketingu (produkt, cena, dystrybucja, promocja) w odniesieniu do placówki oświatowej,
 • Narzędzia promocji w placówce oświatowej,
 • Wewnętrzne funkcje public relations,
 • Zewnętrzne funkcje public relations,
 • Stosowanie własnych środków przekazu: ulotki, foldery, broszury, sprawozdania i raporty, tablice ogłoszeń, korespondencja, plakaty, strona internetowa,
 • Metody bezpośrednie: organizowanie spotkań, zebrań i konsultacji dla rodziców, dni otwarte, wystawy, festyny, uroczystości organizowane przez szkołę lub współorganizowane
 • Środki masowego przekazu: informacje, oświadczenia, prezentacje, wywiady
 • Budowanie dobrego wizerunku – krok po kroku
 • Komunikacja w kryzysie

 

Warsztaty

SPOTKANIE V-

Z EKSPERTEM

Cel ogólny :  Zapoznanie uczestników z technikami, które pozwolą rozwinąć ich zdolności  twórcze, dodadzą polotu ich działaniom, a w rezultacie zwiększą ich wartość jako pracowników.Cele szczegółowe:1)      poznanie zasad pobudzania myślenia,

2)      poznanie skutecznego komunikowania się w grupie,

3)      pobudzenie motywacji rozwijania motywacji twórczej,

 

 

 

 

Temat warsztatów 5:Trening twórczości w pracy zespołowejPROGRAM WARSZTATÓW:

 • Wprowadzenie – psychologia wybitnych osiągnięć umysłowych.
 • Narzędzia myślenia kreatywnego.
 • Superpamięć – techniki zapamiętywania i odpamiętywania
 • Mindmapping – technika pobudzania procesów myślowych
 • Myślenie analityczne i logiczne. Techniki Trenowania Umysłu
 • Praktyczne metody podejmowania decyzji
 • Techniki kreowanie pomysłów
 • Kreatywność w technikach Programowania Neurolingwistycznego (NLP). Kotwiczenie, okrąg doskonałości, strategia kreatywności Disneya.
 • Narzędzia kreatywności w pracy grupowej
Warsztaty

SPOTKANIE  VI – PODSUMOWANIE I EWALUACJA PRACY SIECI

Cel ogólny :  Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci współpracy i samokształcenia.Cele szczegółowe :

 • Zapoznanie z dorobkiem  pracy sieci.
 • Ewaluacja pracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
 • Dyskusja na temat przyszłości i dalszych działań związanych z pracą sieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z koordynatorem sieci:Prezentacja dorobku pracy sieci. Ewaluacja pracy w ramach sieci. Przyszłość i planowanie dalszych działań Spotkanie


INNE DZIAŁANIA UCZESTNIKÓW SIECI

Cele szczegółowe Działania związane z realizacja celu Termin realizacji Forma Materiał wypracowany

KONSULTACJE, WARSZTATY, SPOTKANIA –

PRACA W GRUPACH W ZALEŻNOŚCI OD PPOTRZEB

Poszerzenie umiejętności dyrektorów w zakresie przygotowywania wystąpień  publicznych w kontekście zaplanowanych warsztatów „Sztuka autoprezentacji” Forum dyskusyjne siecina temat doświadczeń uczestników w zakresie przygotowywania i realizacji wystąpień publicznychoraz oceny przeprowadzonych warsztatów Styczeń 2014 Platforma internetowa Przykładowe scenariusze wystąpień publicznych z różnych okazji z uwzględnieniem uroczystości szkolnych.
Dzielenie się wiedzą uczestników w zakresie w zakresie polityki informacyjnej placówki edukacyjnej . Forum dyskusyjne sieciPrzykład dobrej praktyki.  Luty 2014  Platforma internetowa Przykładowe scenariusze wystąpień,  materiały przygotowane przez koordynatora
Poszerzenie umiejętności   dyrektorów w zakresie budowania wizerunku zewnętrznego szkoły w kontekście zaplanowanych warsztatów „ Wizerunek zewnętrzy szkoły” Forum dyskusyjne siecina temat doświadczeń uczestników w zakresie budowania wizerunku zewnętrznego szkołyoraz oceny przeprowadzonych warsztatów Marzec 2014 Platforma internetowa Przykładowe materiały promocyjne szkoły (foldery, prezentacje multimedialne..) , materiały przygotowane przez koordynatora
Poszerzenie umiejętności   dyrektorów w zakresie zarządzania wizerunkiem placówki oświatowej kontekście zaplanowanych warsztatów „ Zarządzanie wizerunkiem placówki oświatowej i jak ją promować?    Forum dyskusyjne siecina temat doświadczeń uczestników w zakresie zarządzania wizerunkiem szkoły oraz oceny przeprowadzonych warsztatów . Kwiecień 2014  Platforma internetowa Dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania wizerunkiem, materiały przygotowane przez koordynatora
Pogłębienie wiedzy na temat technik twórczego myślenia w pracy zespołowej w kontekście zaplanowanych warsztatówTrening twórczości w pracy zespołowej Forum dyskusyjne siecina temat doświadczeń uczestników w zakresie technik twórczego myślenia w pracy zespołowej  oraz oceny przeprowadzonych warsztatów . Maj 2014 Platforma internetowa Publikacja  materiałów przygotowanych przez koordynatora sieci oraz uczestników (ćwiczenia twórczego myślenia)
Dzielenie się wiedzą uczestników w zakresie w zakresie wizerunku zewnętrznego  placówki edukacyjnej Spotkania indywidualne w placówkach Dyskusja indywidualna na temat przyjętej przez placówkę strategii promocyjnej szkoły Czerwiec 2014  Spotkania indywidualne z koordynatorem sieci Korekta wypracowanych przez placówki strategii promocyjnych , publikacja strategii promocyjnych placówek

 

 

Harmonogram pracy sieci współpracy i samokształcenia

 (zgodny z rocznym planem pracy sieci)

 

Spotkania uczestników sieci:

 

 1. Listopad 2013 ( Spotkanie organizacyjne)
 2. Styczeń 2014    (Spotkanie/warsztaty z ekspertem) – wtorek dodz.10.00
 3. Marzec 2014    (Spotkanie/warsztaty z ekspertem) – wtorek dodz.10.00
 4. Kwiecień 2014 (Spotkanie/warsztaty z ekspertem) – wtorek dodz.10.00
 5. Maj 2014 (Spotkanie/warsztaty z ekspertem) – wtorek dodz.10.00
 6. Czerwiec 2014 ( Spotkania indywidualne w placówkach)
 7. Czerwiec  2014  (Spotkanie – podsumowanie i ewaluacja sieci)

Praca na platformie internetowej:

 

Listopad 2013 – czerwiec 2014

 

SPRAWOZDANIE Z PIERWSZEGO SPOTKANIA

SPOTKANIE I – WPROWADZAJĄCE

Plan spotkania sieci:  Rola dyrektora szkoła w budowaniu wizerunku szkoły

Działanie

Cel

Czas

Sesja I ( wprowadzająca)
Przywitanie 2 minuty
Prezentacja multimedialna dotycząca  sieci współpracy i samokształcenia Zapoznanie uczestników z instytucjami finansującymi oraz bezpośrednio zaangażowanymi w projekt. 5 minut
Integracja grupy – ćwiczenie z wykorzystaniem technik twórczego myślenia Zapewnienie dobrej współpracy, integracja grupy. 15 minut
Omówienie wyników ankiet Przekazanie uczestnikom spotkania informacji i wniosków z przeprowadzonej ankiety diagnozy potrzeb. 23 minut
Przerwa
Sesja II
Diagnoza potrzeb rozwojowych uczestników sieci, tematyka warsztatów: 3 w roku szkolnym 2013/2014 Uszczegółowienie potrzeb rozwojowych uczestników spotkania. Przygotowanie tematyki warsztatów. 45 minut
Przerwa
Sesja III
Przygotowanie rocznego planu pracy sieci z uwzględnieniem: celów, działań, potrzebnych pomocy. Opracowanie szczegółowego rocznego planu pracy sieci z wyszczególnieniem celu ogólnego, celów szczegółowych oraz działań i potrzebnych materiałów samokształceniowych 45 minut
Przerwa
Sesja IV
Współpraca uczestników za pośrednictwem platformy internetowej, zasady – logowanie w sieci pod kierunkiem koordynatora sieci Wyposażenie uczestników sieci w umiejętności poprawnego zakładania konta, logowania. Omówienie interfejsu platformy internetowej. 35 minut
Zasady współpracy i samokształcenia w celu realizacji indywidualnych potrzeb uczestników sieci Uświadomienie uczestnikom zasad,  które wpływają na realizację indywidualnych potrzeb uczestników sieci. 10 minut