Podsumowanie projektu

Szanowni Państwo,

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i  przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”  to kolejny projekt zrealizowany przez PCE w Lubaniu, służący podniesieniu poziomu edukacji i skierowany do dyrektorów oraz  nauczycieli z powiatu lubańskiego. Jego realizacja miała za zadanie przygotować kadrę pedagogiczną do zbliżających się zmian w systemie doskonalenia nauczycieli. Głównym filarem tych zmian jest wspomaganie wynikające z indywidualnych potrzeb konkretnej placówki oświatowej, popartych rzetelną diagnozą, uwzględniające wyniki sprawdzianów i egzaminów oraz wnioski z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

W okresie 2 lat szkolnych – od 2013 do 2015 r. objęto wsparciem 39 placówek – 32 szkoły i 7 przedszkoli. W jednym roku szkolnym każda z placówek miała do wykorzystania średnio 54 godziny dydaktyczne na poszczególne formy wsparcia. W trakcie realizacji projektu odbyło się łącznie 3888 godzin doskonalenia.

W okresie 2013 – 2015 szkolenia, warsztaty i konsultacje na potrzeby 39 placówek przeprowadziło 25 ekspertów z 6 instytucji edukacyjnych z całego kraju, m.in. Jeleniej Góry, Wrocławia, Warszawy, Gdańska.

Uzupełnieniem wsparcia szkół i przedszkoli było w każdym roku 10 sieci współpracy i samokształcenia, którymi zajmowali się koordynatorzy sieci. W ramach każdej z tych form odbyło się średnio 7 spotkań; w tym po 4 szkolenia z ekspertami zewnętrznymi. Ponadto koordynatorzy zapraszali członków sieci na spotkania zespołu, a także byli moderatorami sieci na platformie edukacyjnej. W ramach 20 sieci w okresie 2 lat szkolnych usługi eksperckie w formie szkoleń i warsztatów na potrzeby Powiatowe­go Centrum Edukacyjne w ramach „Bezpośredniego wsparcia…” świadczyło 14 ekspertów z 9 firm z terenu całego kraju.

W czytelni Biblioteki Pedagogicznej wyodrębniono miejsca na Centrum Multimedialne, które wyposażono w pięć zestawów komputerów, tablicę interaktywną, projektor multime­dialny z laptopem i wizualizerem oraz urządzeniem wielofunkcyjnym. Na potrzeby dyrektorów i nauczycieli uczestniczących w projekcie utworzono biblioteczkę samokształceniową, wzbogacając zasoby biblioteki o 1314 egzemplarzy książek. Użytkownicy biblioteki chętnie korzystali z Centrum Mul­timedialnego.

Dodatkowo w ramach projektu wydano publikację metodyczną pt. „Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły” – kompendium wiedzy dla dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu lubańskiego. W poradniku  można znaleźć m.in. podstawowe koncepcje i narzędzia dotyczące diagnozy potrzeb rozwojowych placówki. Projektowanie wsparcia rozwojowego poprzez formułowanie celów, ustalenie form i metod wspierania, organizacja wsparcia i planowanie działań rozwojowych.

Drugą publikacją, jaka powstała w ramach projektu jest przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Zawiera on materiały z przeprowadzonych szkoleń, gotowe scenariusze i warsztaty.

Bardzo serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli do zapoznania się i skorzystania z niniejszych publikacji.

Jesteśmy przekonani, że stanowią one doskonałą propozycję gotowych rozwiązań do zastosowania w szkole lub przedszkolu, a także posłużą uzupełnieniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy.

Zaangażowanie i determinacja zespołu projektowego pozwoliły bez większych przeszkód zrealizować założenia projektowe i osiągnąć cele założone w projekcie.  Zdobyta wiedza i doświadczenie w perspektywie nadchodzących zmian bez wątpienia przyniosą wymierne korzyści  szkołom i przedszkolom uczestniczącym w tak ważnym przedsięwzięciu jakim było „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli (…)”.

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za udział w tak wielkim powiatowym przedsięwzięciu i zapraszamy do korzystania z naszych publikacji oraz zasobów Biblioteki Pedagogicznej.