II konferencja informacyjna

Pierwszy etap za nami.

Nowa forma wspomagania szkół i przedszkoli powiatu lubańskiego oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli realizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, a także wstępne wyniki z rocznej realizacji zadań projektu „Bezpośrednie wsparcie…” zostały zaprezentowane w PCE 25 czerwca 2014r. podczas II KONFERENCJI INFORMACYJNEJ zorganizowanej przez zespół projektowy. Fotorelacja z konferencji

Podczas konferencji przedstawiono prezentację multimedialną obrazującą osiągnięcia projektu: łącznie zrealizowane zostały 1944 godziny szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych, czyli 100% z zaplanowanych w roku szkolnym 2013/14. W ramach jedenastu obszarów wsparcia zrealizowanych w 36 szkołach i przedszkolach powiatu lubańskiego zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia otrzymało 496 nauczycieli. W ramach sieci współpracy i samokształcenia odbyło się 40 spotkań z ekspertami, czyli 120 godzin. Jest to także 100% zaplanowanych do realizacji w tym etapie projektu. W pracach dziesięciu sieci uczestniczyło 242 nauczycieli i dyrektorów.

W materiałach konferencyjnych uczestnicy otrzymali m.in. biuletyn informacyjny (do pobrania) Po Co Edukacja? - specjalne wydanie publikacji Powiatowego Centrum Edukacyjnego poświęcone podsumowaniom pierwszego roku realizacji projektu.

Zakończył się pierwszy rok realizacji doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie…”. Wiele godzin szkoleń, warsztatów, konsultacji z ekspertami, a także szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia pozwalają ocenić nowy sposób doskonalenia z udziałem ponad 500 nauczycieli z 36 placówek objętych wsparciem (naszego) projektu.

Na przełomie października i listopada 2013 roku sześciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu przeprowadziło diagnozę w szkołach i przedszkolach uczestniczących w projekcie. W wyniku ich współpracy z dyrektorami i radami pedagogicznymi wybrano dla każdej placówki jedną z pośró24 proponowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji ofert doskonalenia. Wspomaganie w ramach „Bezpośredniego wsparcia…” skoncentrowano na zdefiniowanych przez każda placówkę potrzebach rozwojowych, a rolą Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, jako jednostki wspomagania była szeroko rozumiana współpraca i partnerstwo we wzajemnej inspiracji do działania oraz integracja działań różnych instytucji wspomagających placówki, m. in. biblioteki pedagogicznej oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Wraz z nową formułą organizacyjną doskonalenia nauczycieli pojawiła się idea wspólnego i zespołowego uczenia się, która została wprowadzona w życie szkół i przedszkoli w formie działających od listopada 2013 roku 10 sieci współpracy i samokształcenia. Sieć to system umożliwiający kontakty, wymianę poglądów, dostęp do informacji, współpracę i współdziałanie ułatwiające dochodzenie do oczekiwanych rezultatów w sposób długofalowy, systematyczny, oparty na zaufaniu i wzajemności. Celem każdego zespołu było dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy, wspólne wykonywanie zadań, zespołowe poodszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. Okazało się, że networking, zgodnie z definicją, posłużył nauczycielom do nawiązania kontaktów i utrzymania pozytywnych relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej.

Analiza wyników monitorowania realizacji Rocznego Planu Wspomagania pozwala podkreślić wagę precyzyjnie dobranej do potrzeb placówki formy wspomagania i doskonalenia nauczycieli, co przełożyło się na końcową wysoką ocenę uzyskanego wsparcia, jaką nauczyciele wskazali w ankietach podsumowujących realizacje szkolnego Rocznego Planu Wspomagania. Natomiast właściwe wykorzystanie potencjału networkingu i możliwości, jakie kryje w sobie technologia e-sieci dla potrzeb edukacji, a konkretnie dla budowy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, jest nie do przecenienia, co także docenili nauczyciele – sieciowcy, stawiając bardzo wysokie noty w ankietach ewaluacyjnych podsumowujących stopień osiągnięcia założonych celów w każdej sieci.