Spojrzenie w przyszłość

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu wyspecjalizowało się w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych kierowanych do uczniów, nauczycieli placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze powiatu lubańskiego. Aktualnie realizuje już 17 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 3.5 PO KL.

Właśnie projektowi Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim poświęcona była konferencja informacyjna zorganizowana przez zespół projektowy w PCE w dniu 4.04.2014 r. Jej uczestnikami byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lubaniu z  Walerym Czarneckim – starostą lubańskim oraz Konradem Rowińskim – wicestarostą, Anna Adamska – dyrektor PCE w Lubaniu,  przedstawiciele organów prowadzących placówki oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli. Fotorelacja z konferencji

Starosta Walery Czarnecki w swoim wystąpieniu wskazał na konieczność doskonalenia nauczycieli w nowy sposób, zgodnie z wymogami rozporządzania MEN, które w tej kwestii będzie obowiązywać od 2016 roku. - Cieszy nas uczestniczenie tak dużej liczby placówek w projekcie – powiedział starosta lubański. – Ogromna liczba nauczycieli, którzy szkolą się już nie pojedynczo, ale jako rada pedagogiczna. Uczą się współpracy w zespole, który przecież stanowią od zawsze, ale dopiero teraz, dzięki systemowemu wsparciu, mogą wspólnie wypracowywać rozwiązania najlepsze dla swojej szkoły, swojego przedszkola. No i rzecz najważniejsza – to wszystko mają za darmo.

 

Dyrektor Anna Adamska podkreśliła nieuchronność zmian w doskonaleniu nauczycieli oraz możliwość przygotowania do nowego sposobu organizacji procesu doskonalenia poprzez udział szkół i przedszkoli, rad pedagogicznych, nauczycieli w tym trudnym przedsięwzięciu, jakim jest realizowany projekt. – Dzięki środkom unijnym i ogromnemu zaangażowaniu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w ciągu 2 lat planujemy przejść najtrudniejszy etap – zmian mentalnych w środowisku nauczycielskim oraz przygotować się  organizacyjnie do innego sposobu pracy na rzecz doskonalenia – stwierdziła dyrektor PCE. –  Coraz większa grupa dyrektorów i nauczycieli jest zadowolona z faktu, że szkolenia odbywają się w placówce, w czasie dogodnym dla całej rady, że wspólnie mogą uczestniczyć w warsztatach, korzystać z konsultacji ekspertów, brać udział w spotkaniach sieci współpracy.

Uczestnicy w ramach materiałów konferencyjnych otrzymali m.in. biuletyn informacyjny (do pobrania)
Po Co Edukacja? poświęcony realizacji projektu do marca 2014 r. oraz Powiatowy Program Wspomagania, który jest dokumentem kompleksowym zawierającym informacje o celach
i zadaniach projektu. Charakteryzuje aktualną bazę placówek oświatowych w powiecie lubańskim, ze szczególnym uwzględnieniem szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie. Określa potrzeby w zakresie wspomagania, które wpisują się w Dolnośląską Strategię Innowacji i Strategię Rozwoju Powiatu Lubańskiego. PPW podkreśla także rolę i zadania Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Jako konsultanci zewnętrzni SORE wspierają placówki i dyrektorów. Inicjują, wdrażają i monitorują realizację rocznych planów wspomagania.

W ramach doskonalenia w okresie od listopada 2013 do marca 2014 przeprowadzono zgodnie z potrzebami 36 placówek szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty, konsultacje ze specjalistami – ekspertami zewnętrznymi. Zatem 7 przedszkoli i 29 szkół z 47 funkcjonujących na terenie powiatu lubańskiego bierze udział w powiatowym programie wspomagania. W szkoleniach rad pedagogicznych wzięło udział 506 nauczycieli. Ponadto odbywały się spotkania zespołów dyrektorów i nauczycieli w ramach 10 sieci współpracy
i samokształcenia:
1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły – 19 dyrektorów;
2. Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole – 23 dyrektorów;
3. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych  – 27 nauczycieli;
4. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? – 29 nauczycieli;
5. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole – 26 nauczycieli;
6. Praca z nowoczesnymi technologiami TiK (rok I) – bezpieczny Internet – 27 nauczycieli;
7. Multimedia na lekcjach przedmiotów humanistycznych – 23 nauczycieli;
8. Nowoczesna biblioteka- 18 nauczycieli;
9. Przygotowanie dziecka do szkoły – 17 nauczycieli;
10. Skuteczne metody pracy z dzieckiem sześcioletnim w szkole – 36 nauczycieli.
Liczba różnorodnych tematycznie sieci, jaką zaproponowano pedagogom z naszego powiatu, jest największa w kraju. Trafność oferty sieci współpracy potwierdza liczba uczestników – w spotkaniach w PCE z udziałem koordynatorów oraz ekspertów zewnętrznych w okresie od  XI 2013 do 15 III 2014 uczestniczyły 244 osoby. Tworzenie łączących dyrektorów
i nauczycieli sieci, to innowacyjna metoda wspierająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy nimi. Przed dyrektorami i nauczycielami otworzyły się nowe możliwości pozyskiwania potrzebnej im wiedzy i pomocy w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się wśród uczestników sieci współpraca i możliwość kontaktowania się ze sobą za pośrednictwem platformy internetowej.

Potrzeba realizacji projektu związana jest ze zmianami wprowadzanymi w systemie doskonalenia nauczycieli, stanowiącym integralną część kompleksowego systemu placówek oświatowych.
Istotną rolę w realizacji zadań projektowych odgrywa Biblioteka Pedagogiczna, która uczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu bezpośredniego wsparcia nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli, bibliotekarzy szkolnych, SORE, koordynatorów sieci, PPP, dyrektorów szkół i placówek w oparciu o nowoczesny warsztat informacyjny – zasoby dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych, katalogi i bazy online w systemie ALEPH, edukacyjne zasoby Internetu. Dzięki realizacji projektu Bezpośrednie wsparcie… stworzono nauczycielom, a szczególnie nauczycielom pracującym w sieciach współpracy i samokształcenia nowoczesne Centrum Multimedialne, w którym mają do dyspozycji pięć

nowoczesnych zestawów komputerowych, tablicę interaktywną, projektor multimedialny, wizualizer i urządzenie wielofunkcyjne. To tutaj „sieciowcy” systematycznie spotykają się na warsztatach, szkoleniach z ekspertami, konsultacjach indywidualnych, pracują na platformie, a także bezpośrednio korzystają z Biblioteczki Materiałów Samokształceniowych – książek zakupionych na potrzeby nauczycieli działających w dziesięciu sieciach, czasopism
i wszelkich materiałów edukacyjnych , a także z książek zakupionych w ramach projektu do dziesięciu obszarów wsparcia.

- Już teraz widać, że nauczyciele polubili to nasze Centrum, chętnie w nim się spotykają, przeglądają każdą nową książkę zakupioną do sieci, wypożyczają – to cieszy.