Strona główna

Szanowni Państwo

Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu od września br. realizuje nowy projekt współfinansowany ze środków unijnych. Tym razem jego celem jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z programem rozwoju szkoły i przedszkola.

Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” jest adresowany równolegle do nauczycieli pracujących w Radach Pedagogicznych swoich szkół i przedszkoli oraz do nauczycieli różnych specjalności skupionych w tzw. sieci współpracy i samokształcenia, np. matematyków, polonistów, przyrodników, bibliotekarzy itd. ze szkół i przedszkoli powiatu lubańskiego. Ma on na celu przygotowanie kadry pedagogicznej do nowego systemu doskonalenia, który będzie obowiązywać od 1 września 2016 roku. Zatem nasz projekt w ciągu dwóch lat szkolnych przygotuje dyrektorów i nauczycieli do nowego systemowego rozwiązywania zdiagnozowanych potrzeb placówki. Do nowego wyzwania, które za chwilę stanie się obowiązkiem dla wszystkich dyrektorów i nauczycieli wynikającym z zapisów ustawy.

Doskonalenie nauczycieli odbywać się będzie z aktywnym udziałem powiatowego ośrodka doskonalenia, biblioteki pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do prowadzenia szkoleń zostaną zaproszeni zewnętrzni eksperci z różnych dziedzin – w zależności od potrzeb i wymagań szkoły, rady, nauczycieli, co przyczyni się do wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Dla każdej placówki zaplanowano łącznie 54 godziny z udziałem specjalistów zewnętrznych w tym: 3 szkolenia rady pedagogicznej, 5 szkoleń warsztatowych w zespołach nauczycielskich, konsultacje indywidualne i/lub zespołowe. Dla każdej szkoły/przedszkola zaplanowano możliwość wsparcia dwukrotnego, czyli w okresie 2 lat szkolnych w ramach projektu jest możliwość rozwiązania dwóch zdiagnozowanych problemów. Takiego wsparcia żadna szkoła/przedszkole jeszcze nie otrzymało. Nowy system doskonalenia nauczycieli będzie polegał właśnie na takim wszechstronnym objęciu pomocą szkoły, rady pedagogicznej, nauczyciela.